(Catalunya) Borsa de treball de professorat especialista en treball físic 2011/2012

Publicada el 1 noviembre, 2011

Informació general

L’objectiu de la borsa de treball de professorat especialista en treball físic és cobrir llocs vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal a l’Institut escola artístic Oriol Martorell.

Requisits d’admissió

Per formar part de la borsa de treball de professorat especialista, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds (el 10 d’octubre de 2011) cal complir els requisits següents:

1. Requisits generals

- Tenir la nacionalitat espanyola, la d’altres estats membres de la Unió Europea o la d’algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores; o bé tenir la condició de cònjuge, descendent o descendent de cònjuge d’una persona que compleixi alguna de les condicions esmentades pel que fa a la nacionalitat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o més grans d’aquesta edat però visquin a càrrec dels progenitors.

- Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.

- No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s’opta.

- No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. D’altra banda, les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola han d’acreditar, igualment, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

- Tenir el certificat de nivell de suficiència de català, el nivell C, o un certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

2. Requisits específics

- Títol superior de dansa. Especialitat Pedagogia de la dansa o Coreografia i tècniques d’interpretació, i Diplomatura en Fisioteràpia

Mèrits que es valoren

En el procés de selecció es valoren l’experiència docent (6 punts), la formació acadèmica i permanent (4 punts) i altres mèrits artístics (2 punts), d’acord amb el barem detallat en l’apartat 5 de l’annex 1 de la Resolució de 28 de setembre de 2011 de la secretària general del Departament d’Ensenyament, per la qual es crea la borsa de treball de professorat especialista en treball físic per a l’Institut escola artístic Oriol Martorell i es convoca el procediment per accedir-hi.

Sol·licitud d’admissió

La sol·licitud es pot presentar del 3 al 10 d’octubre de 2011 al Departament d’Ensenyament, als serveis territorials del Departament, al Consorci d’Educació de Barcelona i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

Sol·licitud per formar part de la borsa de treball

Full d’autobaremació de mèrits

Comentarios:

  1. Rony Dice:

    Hola, soy Licenciada en psicologia qruieo saber si para realizar las oposiciones de Psicologia y Pedagogia, es necesario tener el CAP

    Responder

Anúnciate aquí
Nuestro Twitter
Últimas Noticias
Oposiciones y Temarios en Facebook
Más buscado

OyT

Oposiciones Y Temarios Copyright © 2014. OposicionesyTemarios y toda su información es de carácter informativo